درخواست تامین کنندگی مواد اولیه


نوع موادی که توان تامین ان را دارید

آدرس الزامی

سوابق کاری با شرکت های دیگر توضیح مختصر

امکانات شرکت به صورت کامل

انتخاب فایل رزومه

pdf|zip|doc|docx انواع فایل قابل قبول


[recaptcha theme:dark]

اگر شخص یا موسسه شما توانایی تامین مواد اولیه و مصالح مورد نیاز شرکت درج را دارد

فرم این صفحه را تکمیل کنید پس از برسی های مورد نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد